Quan sát các bài học từ các con hổ châu Á Hàn Quốc và Đài Loan

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

Quan sát các bài học từ các con hổ châu Á Hàn Quốc và Đài Loan, Việt Nam có cơ hội – hơn ba mươi năm sau khi bắt đầu Đổi Mới – để triển khai một thế hệ cải cách mới – tạm gọi là “Đổi mới II” nhằm giới thiệu một mẫu hình dân chủ hóa từng bước kiểu Việt Nam nhằm chống tham nhũng và tăng cường tính chính danh của thể chế. Một nỗ lực như vậy sẽ củng cố sự tin tưởng của xã hội dân sự đối với chính phủ và thúc đẩy mong muốn đầu tư từ nước ngoài cũng như trong nước.
Sự tăng trưởng n…
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>