” Đức hơn Tài là người Quân Tử

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 19, 2017

” Đức hơn Tài là người Quân Tử,
Tài hơn Đức, dễ hoá Tiểu Nhân ! ”
Khổng Tử !
“”::::…. Cái đức mới nhiếp hóa, thu phục được người, mới dễ rộng độ chúng sanh. Còn cái tài chỉ làm cho người ta ganh ghét, đố kị, lại sinh ra cống cao ngã mạn, chẳng độ được ai….¥¥¥¥¥
Cái tài phải được giấu kín sau cái đức.
Cái tài phải nhờ cái đức bao bọc, chở che, nhiếp hóa…”
Không cần nói : Mình là người tốt.
Hay cố tỏ ra tốt đẹp để xã hội nhìn nhận và đánh giá.
Quan trọng là sống sao để không hổ thẹn với chính mình !
Nguồn coppy xh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>