Sau khi phá hoại sức khỏe khoảng mười mấy năm thì giờ họ lại muốn chữa trị theo mong muốn KHỎI NGAY LẬP TỨC hoặc cùng lắm là 1 tuần đến 1 tháng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 17, 2017

Sau khi phá hoại sức khỏe khoảng mười mấy năm thì giờ họ lại muốn chữa trị theo mong muốn KHỎI NGAY LẬP TỨC hoặc cùng lắm là 1 tuần đến 1 tháng.
Y học đâu phải vạn năng.
\Ăn chơi, chữa bệnh mà khỏi nhanh thế thì cần quái gì giữ gìn sức khỏe nữa.
Sáng ra đã gặp ngay mấy bệnh nhân không cần biết đúng sai, cứ tưởng dùng tiền là đổi được hết hử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>