Tại sao tôi khổ vậy

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 25, 2017

Tại sao tôi khổ vậy?
Mọi người thường than trời trách Phật rằng, tại sao mình khổ?
Và khi Phật, Trời có dạy cách thoát khổ đau thì chẳng ai tin nhận cả!
Có nhiều phước đức hưởng phúc báo giàu sang, hạnh phúc cả một đời. Nhưng lại có người thân thể hèn hạ, nghèo đói trọn đời.
Phật khuyên con người tin sau Nhân-Quả, gieo nhân gặt quả nhưng mọi người không tin. Có người tin chịu thì cũng bảo rằng, con có làm ác đâu, luôn làm thiện, không hại ai!
Sự tu học đâu chỉ có vậy? Bởi Phật nói, sinh ra thân con người, nói ra, hay ý nghĩ bao giờ cũng có thể chất chứa điều ác. Nếu điều phục được thân-khẩu-ý, tất hạnh phúc trường tồn.
Cho nên, muốn thoát khỏi khổ đau nhất quyết phải tu và sửa thân, khẩu, ý của mình trước. Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện tất khổ sẽ diệt cả thôi!
Nguyện mọi người được an lạc khi đọc bài này!
A Di Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>